Evangelisches Bezirkskonsistorium A.B. Mediasch
Freie Imobilien zu vermieten

Ort
Bogeschdorf
Bogeschdorf
Eibesdorf
Grosskopisch
Kirtsch
Kirtsch
Kirtsch
Marktschelken
Petersdorf
Schorsten
Wurmloch
Beschreibung
Pfarrhaus/Pfarrgarten
Glöcknerwohnung
Gemeindehaus/Garten
Gemeindehaus/Garten
Glöcknerwohnung
Ehemalige Schule
Ehemaliger Kindergarten
Pfarrhaus
Pfarrhaus / Pfarrgarten
Ehemaliger Kindergarten
Teil der alten Schule
Räume  
7
3
2
2
3
2

3
2
3
Grundbuch
118
61
1492
1243
9
1094

504
19
1770
653
Flurnummer
306,307,308
301,302,304
389/1
614/615
177
180

252/253
172/173
379.380
54
Bemerkung
2037 qm Haus + Hof, 4360 qm Pfarrgarten

234 qm Haus, 1890 qm Hof
1083 qm Haus, 2016 qm Hof
655 qm mit Garten
540 qm

2362 qm Garten, Haus und Hof 1537 qm
439 qm Pfarrhaus /1926 qm Hof
250 qm Haus + Hof, Garten 1472 qm