Evangelisches Bezirkskonsistorium A.B. Mediasch
Freie Imobilien zu vermieten

Ort
Bogeschdorf
Bogeschdorf
Eibesdorf
Grosskopisch
Kirtsch
Kirtsch
Kirtsch
Marktschelken
Petersdorf
Schorsten
Wurmloch
Beschreibung
Pfarrhaus/Pfarrgarten
Glöcknerwohnung
Gemeindehaus/Garten
Gemeindehaus/Garten
Glöcknerwohnung
Ehemalige Schule
Ehemaliger Kindergarten
Pfarrhaus
Pfarrhaus / Pfarrgarten
Ehemaliger Kindergarten
Teil der alten Schule
Räume  
7
3
2
2
3
2
-
3
2
3
Grundbuch
118
61
1492
1243
9
1094
-
504
19
1770
653
Flurnummer
306,307,308
301,302,304
389/1
614/615
177
180
-
252/253
172/173
379.380
54
Bemerkung
2037 qm Haus + Hof, 4360 qm Pfarrgarten
-
234 qm Haus, 1890 qm Hof
1083 qm Haus, 2016 qm Hof
655 qm mit Garten
540 qm
-
2362 qm Garten, Haus und Hof 1537 qm
439 qm Pfarrhaus /1926 qm Hof
250 qm Haus + Hof, Garten 1472 qm